مهراد حبیبیان

لیسانس حسابداری

آقای مهراد حبیبیان، متولد سال 1375، دارای لیسانس حسابداری با سابقه چهار سال تورلیدری می باشد. ایشان بسیارخوش برخورد و دلسوز بوده و عملکردی بسیار عالی در این حرفه داشته اند.